Opinion: Reactie op opiniebijdrage van Rocco Tjon

Posted on 08/9/2018 3:10 pm AST | Updated on 08/9/2018 3:12 pm AST

De fractievoorzitter van de MEP slaat de spijker op de kop met de bewering dat berichtgeving door journalisten gestaafd moet zijn door feiten. Vanwege dit uitgangspunt schrijf ik deze reactie op de ingezonden opinie van de heer Rocco Tjon naar aanleiding van een kruisgesprek dat ik voerde op NPO radio 1 op 31 juli. In tegenstelling tot wat de heer Tjon meldt, gaat dit niet over berichtgeving uit Nederland, maar vanuit Curaçao. De NOS hecht er belang aan om het nieuws zo dicht mogelijk bij de bron te garen, juist om de scepsis die overal ter wereld heerst – kennelijk ook bij de fractievoorzitter van de MEP - enigszins te kunnen weerstaan.

Een aantal punten in zijn reactie noopt om toelichting mijnerzijds, opdat er geen misverstanden bestaan bij de lezers van zijn brief over de manier waarop feiten zijn verzameld en gebruikt om duiding te kunnen geven in het betreffende radiogesprek.

Eman’s 92 miljoen

Aanleiding voor het gesprek is een bericht van NoticiaCla (Wever: Posibel investigacion riba gabinete Eman II pa compra di voto - https://www.noticiacla.com/news/13300 - 25/7/18) waarin gesteld wordt dat Mike Eman 92 miljoen gulden aan publieksgeld in 2017 heeft om zijn verkiezingscampagne te financieren. Een meeruitgave dus ten opzichte van de begroting.

Er valt nogal wat af te dingen op de veronderstelling van premier Evelyn Wever-Croes. Rekenkundig en comptabiliteits-technisch lijkt dat bedrag uit de lucht gegrepen. Allereerst omdat de premier in de 4e kwartaalrapportage (gepubliceerd medio februari 2018) zelf rapporteert dat haar regering 22 miljoen onder (!) de begroting zit.

Maar ook zou die 92 miljoen meer uitgaven een enorme vergroting van het overheidstekort hebben betekent. Kijk naar de supplementaire begroting 2017, ingediend na de komst van het nieuwe kabinet. Die bedroeg 130 miljoen, waarvan 67 miljoen gemist geld van de RDA en 7 miljoen voor het Bestuurskantoor. Hou je 56 miljoen over dat is afgeschreven op de verminderende inkomsten uit belastingen en accijnzen. Waar is dat tekort gebleven? Het had toch eerder in de lijn van de regering gelegen om die als besparing op te voeren in de begroting van 2018? In ieder geval was met dit bedrag het door de rekenkamer becijferde tekort van 2,4 procent opgelopen tot zeker 4 procent – zo niet hoger - , terwijl de afspraak met CAFT was om het tekort onder de 3,1 te houden.

Daarbij is het überhaupt onbegrijpelijk dat het CAFT Aruba toestaat de tekorten over 2017 niet te compenseren in 2018, hoewel dat wettelijk verplicht is. De gunfactor voor Evelyn Wever-Croes is kennelijk hoog in Den Haag. Kom daar maar is om op Curaçao.

Evelyn’s 67 miljoen

Over die 67 miljoen van de RDA valt ook nog wel wat te zeggen. De RDA heeft geweigerd die te betalen, in ieder geval is dat geld niet binnengekomen. Dat bedrag wordt als oninbare vordering weggeschreven en opgenomen in de supplementaire begroting. Merkwaardig genoeg wordt er in de begroting van 2018 toch weer 2x17 miljoen gulden ontvangst van de RDA opgenomen. Iedere normale boekhouder zal dan zeggen: die 34 miljoen moet worden weggeschreven op de vordering van 2017. Maar dat gebeurt niet. Terwijl het wel kan (extra comptabel) want de jaarrekening wordt pas gecontroleerd door de rekenkamer in september (1 maand vertraging) en daarna vastgesteld door de Staten. Wat er wel gebeurd is dat Evelyn een schatkistpromesse afsluit ter waarde van 67 miljoen om de begroting sluitend te krijgen. Die 34 miljoen wordt kennelijk niet gebruikt om de lening af te lossen, maar om de begroting 2018 te dekken. Dubbel zaken doen, noem ik dat. Grote vraag is waar we die 67 miljoen gaan terugzien in de jaarrekening.

Personeel

De eigenlijke kritiek van de heer Rocco Tjon op mijn berichtgeving bij de NOS, richt zich op mijn uitspraken over de 300 AVP-er’s die door Evelyn Wever Croes zijn weggestuurd en de 400 MEP-er’s die daarvoor in de plaats zijn gekomen. Het getal 400 is onbetwistbaar en is na te zien in de rapportages van de Raad van Advies en het CAFT.

Het getal 300 heb ik van Evelyn zelf gekregen en is onder andere gepubliceerd in NoticiaCla (https://www.noticiacla.com/news/11755 - 30/12/17: Retiro di 300 coordinador ta crea discusion politico). NoticiaCla baseert zich op een persbericht van de regering. Het gaat om 300 tijdelijk aangestelde coördinatoren, werkzaam voor het Bureau van de minister-president, Mike Eman. Ze zouden hebben meegeholpen met de verkiezingen. De nieuwe premier meldt dat zelf, dus ik neem voor het gemak aan dat dit AVP-er’s zijn. Evelyn wilde ze kwijt, omdat Eman ze niet naar huis had gestuurd na de verkiezingen en dat was wel de afspraak.

Na de ontslaggolf in januari kregen de coördinatoren nog één maand salaris – tot eind januari dus. Op 29 maart schrijft de Raad van Advies (LV-18/002) dat de bezetting per februari 2018 volgens de ontwerpbegroting 2018, met ruim 100 is toegenomen ten opzichte van eind 2017. Gegeven het massa-ontslag van 300, zijn er dus 400 man/vrouw personeel bijgekomen. Het zou denk ik een unicum zijn in de Arubaanse geschiedenis als een gele regering groene mensen aanneemt of andersom. Ik ga er daarom van uit dat de kans klein is dat de nieuwe mensen AVP-er’s zijn. Maar ik geef toe dat ik dit aspect van mijn gesprek op de radio niet feitelijk hard kan maken. Noem het voor het gemak maar common sense.

Het CAFT en de Raad van Advies hebben deze informatie over de aantallen dus wel degelijk gesignaleerd en aan de Staten gerapporteerd. De betreffende documenten zijn publiekelijk te krijgen en afgevaardigde heer Rocco Tjon kan ze vast wel in zijn postvakje vinden bij de Staten.

Conclusie

Ik moet de conclusie van zijn opinie in de krant als zou mijn berichtgeving vaag en niet onderbouwd zijn derhalve terzijde schuiven. Ik deel zijn mening bovendien niet dat ik de geloofwaardigheid en kunde van de Arubaanse Hoge Colleges van Staat en lokale leiders aantast. Daar hebben de fracties van MEP en AVP mij niet voor nodig. Ik ben daar ook niet op uit.

Wel hecht ik aan een juiste duiding en transparantie van gepresenteerde feiten, waarvan ik hoop dat deze reactie een bewijs is. En ik hoop tevens dat het geloof in de journalistiek, of die nou uit Nederland of Curaçao of Aruba komt, weer een beetje terug is. Ik weet, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Dick Drayer

NOS Antillen correspondent

  • Powered by SETAR